52342 aktów prawnych 812 wskaźników i stawek 215 druków 22 kalkulatorów
4,5 miliona użytkowników narzędzi INFOR.pl


Strona Główna > Wskaźniki i stawki > Opłaty > środowisko

Środowisko

Obowiązuje:
od 2013-01-01 do 2013-12-31

Zobacz aktualną wersję

Podstawa prawna:
Dz.U.2013.200.1232

Opłaty za korzystanie ze środowiska


Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2013

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013


Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa
stawka opłaty

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

371,43 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

238,14 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

27,20 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

272,10 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,04 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,10 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,04 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

26,03 zł

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka
opłaty w zł/kg

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

4,09

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZTCr)

1,63

3

Zawiesina ogólna

0,50

4

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

0,048

5

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

0,0136

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi

Lp.

Substancja

Jednostkowa stawka
opłaty w zł/kg

1

Fenole lotne

43,53

2

Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro

119,05

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1 000 m3) wód chłodniczych

Lp.

Wody chłodnicze

Jednostkowa stawka
opłaty w zł/dam3

1

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C

0,65

2

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C

1,30

3

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C

4,05

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

Lp.

Typ powierzchni

Jednostkowa stawka
opłaty w zł/m2

1

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,28

2

Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857,
z późn. zm.), portów morskich i lotnisk

0,067

3

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,054

4

Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,082

5

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych
w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2

0,040

Tabela E

Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych

Przedmiot opłaty

Jednostkowa stawka
opłaty w zł

Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu

0,260

Tabela F

Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej

Lp.

Rodzaj pobranej wody

Jednostkowa stawka
opłaty w zł/m3

1

Woda podziemna

0,110

Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

0,065

Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania

0,093

2

Woda powierzchniowa śródlądowa

0,054

Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

0,039

Tabela G

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka
zł/kg

1

Akrylonitryl (aerozol)

41,68

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,22

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,22

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,22

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,22

6

Aminy i ich pochodne

1,22

7

Amoniak

0,42

8

Arsen

364,47

9

Azbest

364,47

10

Benzen

8,32

11

Benzo/a/piren

364,47

12

Bizmut

17,37

13

Cer

130,17

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

20,84

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211,
CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

182,24

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

57,70

17

Chrom

52,09

18

Cyna

5,47

19

Cynk

5,47

20

Tetrachlorek węgla

184,66

21

Dwusiarczek węgla

2,01

22

Dwutlenek siarki

0,51

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,28

24

Etery i ich pochodne

1,22

25

Halony: 1211, 1301, 2402

182,24

26

Halony

1,22

27

Heksafluorek siarki

28,85

28

Kadm

182,24

29

Ketony i ich pochodne

1,22

30

Kobalt

52,09

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,22

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

1,22

33

Mangan

20,84

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,28

35

Molibden

12,27

36

Nikiel

364,47

37

Oleje (mgła olejowa)

1,22

38

Ołów

41,68

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,22

40

Perfluorowęglowodory

28,85

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

1,22

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,22

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

82,28

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany

364,47

45

Polichlorowane bifenyle

182,24

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,34

47

Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki)

1,41

48

Pyły nawozów sztucznych

1,41

49

Pyły polimerów

0,55

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,41

51

Pyły węgla brunatnego

0,55

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,41

53

Pyły ze spalania paliw

0,34

54

Pyły pozostałe

0,55

55

Rtęć

182,24

56

Sole niemetali

1,22

57

Substancje organiczne

6,10

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,51

60

Tlenki niemetali

1,22

61

1,1,1-trójchloroetan

182,24

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,38

64

Wodorofluorowęglowodory

28,85

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,22

66

Związki heterocykliczne

1,22

67

Związki izocykliczne

1,22

Tabela H

Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa stawka
w zł za gazy
wprowadzane
do powietrza przy
przeładunku jednostki
benzyny silnikowej

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

5,69

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,34

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

3,02

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

3,02

5

Napełnianie cystern kolejowych

2,33

6

Napełnianie cystern samochodowych

1,64

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

3,37

Tabela I

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna
moc cieplna
kotła w MW

Jednostkowa stawka
za gazy lub pyły
wprowadzane do
powietrza z jednostki
spalonego paliwa

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

3

17,01 zł/Mg

> 3 i 5

15,92 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

5

26,36 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

5

29,52 zł/Mg

4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym,
z urządzeniem odpylającym

5

22,41 zł/Mg

5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

5

32,98 zł/Mg

II

Kotły opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

5

22,63 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym,
z urządzeniem odpylającym

5

18,13 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

5

26,02 zł/Mg

III

Kotły opalane drewnem

5

4,35 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5 %)

5

9,00 zł/Mg

2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1 %)

5

11,06 zł/Mg

3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1 % do 1,5 %)

5

17,52 zł/Mg

4

Olej napędowy

5

8,67 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

1,4

1286,22 zł/106 m3

> 1,4 i 5

1607,02 zł/106 m3

2

Gaz ziemny zaazotowany

1,4

899,34 zł/106 m3

> 1,4 i 5

1126,35 zł/106 m3

3

Gaz płynny propan-butan

5

1,73 zł/Mg

Tabela J

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny
silnikowej BS

gazu płynnego
propan-butan
LPG

sprężonego
gazu ziemnego
CNG (silniki
fabrycznie
przystosowane
do zasilania
gazem)

sprężonego
gazu
ziemnego
CNG (silniki przebudowane)

oleju
napędowego
ON

biodiesla BD

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

73,35

47,04

-

-

20,02

16,34

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

27,85

40,55

-

-

11,61

10,38

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

18,63

26,65

-

-

11,61

10,38

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

12,13

17,26

10,87

12,87

8,95

7,96

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

6,31

8,67

5,50

6,53

5,11

4,23

Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

5,58

7,84

4,78

5,54

3,62

2,92

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

68,05

45,14

-

-

23,69

20,08

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

35,95

39,96

-

-

14,53

13,11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

21,48

23,58

-

-

14,53

13,11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

13,89

15,29

12,09

14,31

10,97

9,94

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

7,29

7,85

6,15

7,31

6,28

5,35

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

6,77

7,12

5,66

6,63

4,29

3,59

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

91,97

-

-

-

47,78

44,18

Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

-

-

-

-

55,45

50,17

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

-

-

-

14,66

20,03

15,11

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

-

-

-

11,85

15,65

11,72

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

-

-

6,88

9,77

11,46

8,20

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

-

-

5,74

7,45

8,31

5,66

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

-

-

4,20

4,91

5,78

3,86

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.

-

-

-

-

49,65

46,86

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

-

-

-

-

39,48

35,93

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

-

-

-

-

26,90

24,80

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

15,24

13,69

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.

258,52

43,31

-

-

50,18

46,52

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

258,52

43,31

-

-

39,48

35,94

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

190,43

43,31

-

-

26,92

24,80

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

15,27

13,69

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.

-

-

-

-

46,73

43,28

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

17,45

17,14

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.

-

-

-

-

46,70

43,20

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

21,14

19,30

Silniki w innych pojazdach samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach

73,35

47,04

-

-

20,02

16,34

Tabela K

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka
za gazy lub pyły
wprowadzone do
powietrza w ciągu
roku przypadająca
na sto stanowisk
dla drobiu (zł/100
stanowisk i rok)

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

kury nieśne

15,24

kury mięsne

23,50

2

System bezklatkowy, ściółkowy,
z mechanicznym podsuszaniem odchodów

kury nieśne

10,12

kury mięsne

16,91

II

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

zbiornik nienapowietrzany

11,42

zbiornik napowietrzany

16,88

2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody,
z podsuszaniem odchodów

8,56

3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

6,77

4

System bezklatkowy, ściółkowy

16,09

5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

10,12

III

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy

11,80

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,49

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,71

IV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy

14,53

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

7,57

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,80

V

Indyki
System bezklatkowy, ściółkowy

36,74

VI

Perlice
System bezklatkowy, ściółkowy

39,35

VII

Gęsi, kaczki
System bezklatkowy, ściółkowy

18,95

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku obowiązujące w 2013 r. zostały określone w tabeli L w załączniku nr 2 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. poz. 766).

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. poz. 766).